مقایسه ی دیدگاه اصالت وجودی صدرا و دیدگاه اگزیستانسیالیستی یاسپرس در باب خدا

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

کلیدواژه‌ها