معادشناسی یهود

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

مقاله‌ی حاضر در راستای آشنایی با تعالیم سنتی یهود درباره‌ی سرنوشت انسان پس از مرگ نوشته شده است. برای این منظور، علاوه بر کتاب مقدس (عهد عتیق) و تلمود، به سه اثر مکاشفه‌ای (کتاب اول اخنوخ، کتاب حکمت سلیمان و کتاب دوم عزرا) نیز استناد  شده است. بررسی حیات اخروی و موضوعات وابسته به آن، از قبیل شئول (عالم زیرین)، ویژگی‌های منسوب به آن و تحول دیدگاه‌های مربوط به اوضاع و احوال اموات در این عالم، رستاخیز اموات و این‌که این واقعه چه هدفی را در پی خواهد داشت، ظهور مسیح (از نسل یوسف و داوود) ، شرایط ظهور، حوادثی که پیش از ظهور و پس از آن به وقوع می‌پیوندد، دوران مسیحایی و خصایص آن، داوری، کیفر و پاداش اعمال انسان، و مفهوم حیات ابدی، جملگی با هدف دستیابی به آموزه‌ای اصیل در باره‌ی معاد انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


 

1.  کتاب مقدس، (1183 )، تهران: انجمن کتاب مقدس ایران.

2. ناس، جان، (1370)، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت، ویراسته‌ی پرویز اتابکی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب سلامی

3. Epstein,Isidor (ed), (1961), “Seder Mo’ed, Shabbat”, Babilonian Talmud, trans. H. Freedman, London: Socino Press.

4. Epstein,Isidor (ed), (1961), ”Seder Nezikin, Abodah Zara”, Babilonian Talmud, trans. A. Mishcon, London: Socino Press.

5. Epstein,Isidor (ed), (1961), “Seder Nezikin, Baba Batra”, Babilonian Talmud,trans. Murice Simon, London : Socino Press.

6. Epstein,Isidor (ed),  (1961), “Seder Nezikin, Baba Mezi’a“, Babilonian Talmud,trans. Salis Daiches, London: Socino Press.

7. Epstein,Isidor (ed), (1961), “Seder Nezikin, Sanhedrin”, Babilonian Talmud, trans. Jacob Shachter, London: Socino Press.

8. Epstein,Isidor (ed), (1961), "Seder Zera’im, Berachot", Babilonian Talmud, trans.Maurice Simon, London: Socino press.

9. Hartman, David, (1976), Maimonides: Torah and Philosophic Quest, Philadelphia: Jewish Publication Society.

10. Hyman, Arthur, (2002), Eschatological themes in Medival Jewish Philosophy, Milwaukee: Marquette University Press.

11. Kellner, Menachem, (1986), Dogma in Medival Jewish Thought: from Maimonidse to Abravanel, Oxford: Oxford University Press.

12. Moulton, Richard G., (1898), The Literary Study of the Bible, Boston: Heath.

13. Nadler, Steven, (2001), Spinoza’s Heresy: Immortality and The Jewish Mind, Oxford: Clarendon Press.

14. A World Religion Reader, (1996), (ed.) Ian Markham, Cambridge: Blackwell.