تحلیل انتقادی نظریه درونگرایانه چیزُم و توجیه ذهنی- عینی باورها

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

باور موجه دارای چه شرایطی است؟ چگونه ما می­توانیم در باورهایمان در باره جهان خارج موجه باشیم؟ برخلاف نظریه برون­گرایانه، مبناگروی درون­گرایانه بر این باور است که ما انسان‌ها در رابطه با باورهایمان، الزامات و وظایف معرفتی یا عقلانی داریم که قبل از آن‌که به باورهای گزاره­ای موجه اعتقاد پیدا کنیم باید آن‌ها را انجام دهیم. هدف این مقاله نقد نظریه درون­گروی چیزُم در مورد توجیه باورها است. هرچند دیدگاه درون­گروی معقول­تر از دیدگاه رقیب می­باشد، اما به­تنهایی برای توجیه باورها کافی نیست، بلکه به یک بیان تکمیلی نیاز دارد تا برای توجیه باورها کافی باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که رهیافت چیزُم در مورد توجیه باورها با اشکالاتی مواجه است. از آن­جایی­که غالب معرفت­های ما معرفت­های حصولی است بنابر این به یک پل ارتباطی میان ذهن و عین نیاز خواهیم داشت. با استفاده از فلسفه‌ی ملاصدرا و از طریق صورت­های ذهنی می­توان چنین پل ارتباطی میان ذهن و اعیان خارجی را ایجاد نمود. براساس علم حضوری، می­توان یک بیان ساده و روشن از توجیه باورها در مورد جهان مادی، به ویژه در مورد تجربه­های حسی ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


1. Chisholm, Roderick. M., (1956), "“Appear,” “Take,” and “Evident”", The Journal of Philosophy, Vol. 53, No. 23, p. 722-731.

2. ____________________, (1957), Perceiving: A Philosophical Study. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

3. ____________________, (1961), "Evidence as Justification", The Journal of Philosophy, Vol. 58, No. 23, p. 739-748.

4. _____________________ ,(1966), Theory of Knowledge, 1st. ed., Englewood Cliffs: Prentice Hall.

5. _________________, (1974), “Practical Reason and the Logic of Requirement”, in Practical Reason, ed. Stephen Korner, Oxford: Basil Blackwell.

6. ___________________, (1977), Theory of Knowledge, 2nd edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

7. ___________________, (1982), The Foundations of Knowing, Sussex: The Harvester Press.

8. ___________________, (1987), "A Version of Foundationalism in Moser", P. K. and Vander, A. (eds.), Human Knowledge, Classical& Contemporary Approaches, New York. Oxford: Oxford University Press.

9. ________________ , (1989), Theory of Knowledge, 3rd. ed., Englewood Cliffs: Prentice Hall.

10. Descartes, Rene, (1596-1650), The Philosophical Works of Descartes/ rendered into English by Elizabeths. Haldane and G. R. T. Ross (1911). Cambridge: Cambridge University Press.

11. Fraser, A. C., John Locke, (1959), An Essay Concerning Human Understanding, New York: Dover Publications, INC.

12. Gettier, Edmund L., (1963), “Is Justified True Belief Knowledge?” Analysis, 23, 121-123

13. Heidelberger, H. The Self-presenting, in Sosa, E. (ed.), (1979), Essays on the Philosophy of Roderick M. Chisholm, Amsterdam: Rodopi N. V.

14. Hume, D., (1972), Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, edited by L. A. Selby-Bigge.  2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

15. _________,(1888), A Treatise of Human Nature, London: Clarendon Press.

16. Locke, J., (1894),  An Essay Concerning Human Understanding, collated and annotated, with prolegomena, biographical, critical, and historical by Alexander Campbell Fraser. 2 Vol.  Oxford: at the Clarendon Press.

17. Lovejoy, A.O., (1930), The Revolt Against Dualism: An Inquiry Concerning the Existence of Ideas, Chicago: Open. Court Publishing Co.

18. Lehrer, K. The Quest for the Evident, in Hahn, L. E. ed., (1997), The Philosophy of Roderick M. Chisholm, Chicago and La Salle, Illinois: Open Court Publishing Company.

19. Plantinga, A., (1983), “Reason and Belief in God”, in Plantinga and Wolterstorff, Faith and Rationality, Notre Dame and London: University of Notre Dame Press.

20. ____________, (1990), "Justification in the 20th Century", Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 50, Supplement, Autumn, P. 45-71.

21. Reid, T., (1940), Essays on the Intellectual Powers of Man, edited and abridged by a. D. Woozley. Edinburgh: R. & R. Clark, Limited.

22. _______, (1970), Inquiry into the Human Mind, Chicago and London: The University of Chicago Press.

23. Russell, B., (1948), Human Knowledge: Its Scope and Limits, London: Routledge.

24. Sadr al-Din Shirazi (Mulla Sadra), (1981), Al-Hikmat al-Mutaaliyyah fi-al-Asfar al-Aqliyyah al-Arbaah, Beirut: Dar Ihya al-Arabi.

25. ______________, (1982), Al-Shawaheda Al-Rubobiyah, ed. S. Jalal al-Din Ashtiyani, Mashhad: Mashhad University Press.