تحلیل صفات الاهی از دیدگاه صدرا و توماس آکویناس

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

 توحید خداوند متعال و تحلیل اسما و صفات الاهی همواره مورد توجه متکلمان، فیلسوفان و عرفا بوده است و با توجه به این‌که از سویی، اسماء و صفاتی گوناگون به خداوند متعال اسناد یافته و از دیگر سو، بر وحدت و بساطتش تأکید شده است، این سؤالات مطرح می‌شود که آیا کثرت اسما و صفات الاهی یک کثرت واقعی است؟ و در فرض واقعی بودن کثرت، آیا اسناد آن‌ها به خداوند متعال یک اسناد حقیقی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با وحدت و بساطت خداوند سازگار و جمع‌شدنی است؟ در پاسخ به سؤالات فوق، نظر توماس اکوییناس در مقایسه با نظر صدرالمتألهین مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و در نتیجه، اثبات شده است که صرفاً با مبانی فکری و فلسفی صدرالمتألهین می‌توان به سؤالات فوق، پاسخی دقیق و فلسفی داد.

کلیدواژه‌ها


. قرآن کریم

2. ژیلسون، اتین، (1384)، تومیسم، مترجم: سیدضیاء‌الدین دهشیری، تهران: انتشارات حکمت.

3. ــــــــ ، (1382)، مبانی فلسفه‌ی مسیحیت، مترجم: محمد محمدرضائی و
سید محمود موسوی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

4. صدرالدین محمد (1981)، الحکمه المتعالیه، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

5. صدرالدین محمد، (بی‌تا)، العرشیه، مترجم: غلامحسین آهنی، اصفهان: انتشارات مهدوی.

6. طباطبایی، محمدحسین، (1362)، نهایه الحکمه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

7. کندی، ابویوسف یعقوب ‌بن اسحاق، (1387)، مجموعه رسائل فلسفی، مترجم: سید محمود یوسف ثانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

8. گیسلر، نرمن، (1384)، فلسفه‌ی دین، مترجم: حمیدرضا آیت‌اللهی، تهران: انتشارات حکمت.

9. لاهیجی، محمدجعفر، (1343)، شرح رساله‌ی مشاعر، تعلیق و تصحیح: سید جلال آشتیانی، تهران: مکتب اعلام الاسلامی.

10. نصر، سیدحسین و الیور، لیمن، (1386)، تاریخ فلسفه‌ی اسلامی، مترجم: جمعی از اساتید فلسفه‌، تهران: حکمت.

11. نیکلسون، رینولدالین، (1374)، شرح مثنوی معنوی، ترجمه و تعلیق: حسن لاهوتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

12. Aquinas, Thomas, (1955), Summa Contra Gentiles, New York: Hanover House.

13. Aquinas, Thomas, (1947), Summa Theologica, New York: BnzingerBrothers.

14. Bourke. J. Vernon, Thomas, Aquinus Encyclopedia of Philosophy, Edited by Paul Edwards, V: 8, p: 105.