مفهوم زیبایی نزد توماس آکوئینی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار مؤسسه حکمت و فلسف هی ایران

چکیده

توماس آکوئینی (1225 - 1274 م) در بخش‌های متعددی از کتاب‌های خود، به بررسی مفهوم زیبایی پرداخته است. او این اشارات را به صورت پراکنده و ضمنی مطرح کرده و کتاب یا فصل مستقلی در این خصوص تألیف نکرده است. اگرچه او بسیاری از تصوراتش در باب زیبایی را از پیشینیان خود اقتباس کرده، آنها را به روش خود و در راستای نظریاتش درباره‌ی وجود و معرفت تفسیر کرده است. بحث از زیبایی در اندیشه‌ی آکوئینی در دو ساحت زیبایی متعالی و زیبایی محسوس مطرح می‌شود. تعریف زیبایی و بیان مشخصه‌های آن، بررسی مسأله‌ی ادراک و تجربه‌ی زیبایی‌شناختی و بحث از نسبت زیبایی با صفات متعالی، به ویژه نسبت زیبایی با خیر، عناصر اصلی نظریه‌ی آکوئینی درباره‌ی زیبایی را تشکیل می‌دهد. در این مقاله، ضمن برشمردن عناصر اصلی مفهوم زیبایی نزد آکوئینی، نشان داده می‌شود که زبان فلسفی وی در اینباره اگرچه بنیادی ارسطویی دارد، از صبغه‌ی افلاطونی برخوردار است. به علاوه، اعتقادات مسیحی توماس قدیس در نظریه‌ی او دربارهی زیبایی تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


1. کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدید، (1380)، ترجمه‌ی فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر.

2. دوره‌ی آثار افلاطون، (1357)، ترجمه‌ی محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی.

3. Aertsen, Jan. A.,  (1998), "Beauty: Medieval Concepts", In  M. Kelly (Editor-in-Chief),   Encyclopedia of Aesthetics, vol. 1, pp. 249-251, New York: Oxford University Press.

4. Aquinas, Thomas, (1952), The Disputed questions on truth, De Veritate, Chicago: Robert W. Mulligan.

5. ______________, (1977), "Commentary on Divine Names", in Ananda Kentish Coomaraswamy, Coomaraswamy: Selected Papers, Traditional Art and Symbolism, ed. Rodger Lipsey, Princeton: Princeton University Press.

6. ______________, (1955), Summa Contra Gentiles, book Four, Charles J. O’Neil (trans). New York: Hanoree House, Retrived from http://www.josephkenny.joyeurs.com/CDtexts/ContraGentiles4.htm#3

 7. ______________, (1964), Summa Theologiae, Latin text and English trans. 60 vols. London: Blackfriars.  

8. Beardsley, Monroe C., (1975), Aesthetics from Classical Greece to the Present, Alabama: University of Alabama.

9. Callahan, Leonard, (1947), A Theory of Aesthetic according to the Principles of St.Thomas Aquinas, Ph.D dissertation, Washington, D.C.: The Catholic University of America.                   

10. Copleston, Frederick Charles, (2003), A History of Philosophy, v. 2, London&New York: Continuum.

11. Duffy, John, (1945), A Philosohy of  Poetry based on Thomistic Principles, Ph.D. dissertation, Washington, D. C.: The Catholic University of America.             

 12. Eco, Umberto, (1988), The Aesthetics of Thomas Aquinas, Hugh Bredin (Trans.)   Cambridge: Harvard University Press.

13. Gallagher, Daniel, B., (2006a), "The Analogy of Beauty and the Limits of Theological Aesthetics" in Theandros: an Online Journal of Orthodox Christian Theology and Philosophy,3(3), Retrieved from http:// ww.theandros.com/ beauty.html.       

14. ______________, (2006b), "The Platonic-Aristotelian Hybridity of Aquinas`s Aesthetic Theory", in Hourtulus: The Online Graduate Journal of Medieval Studies, 2(1), 2-15. Retrieved from http://hortulus.net/journal/20061 Gallagher.pdf.

15. Gilson, Etienne, (1960), Elements of Christian Philosophy, New York: Greenwood.

16.  Jordan, Mark D., (1989), "The Evidence of the Transcendentals and the Place of   Beauty in Thomas Aquinas", in  International Philosophical Quarterly, 29(4), 303- 407.

17. Maritain, Jacques, (1962), Art and Scholasticism, Joseph W. Evans (Trans).  New York: Scribner.

18. Maurer, Armand A.,(1983), About Beauty:A Thomistic Interpretation, Houston:Center for Thomistic Studies.

19. Oxford Latn dictionary, (1983), P. G. W. Glare (Ed.). New York: Oxford.

20. Rolt, C. E., (2000), Dionysius the Areopagite: On the Divine Names and theMmystical Theology, London: Grand Rapids.

21. Smit, Laura A., (1998), He is all Delight:Aesthetics knowing in Thought of   Bonaventure, Ph.D. dissertation, Boston: Boston University. 

22. Spargo, E. J., (1953), The Category of the Aesthetic in the Philosophy of Saint  Bonaventure, New  York: the Franciscan Institute.

23. Speer, Andreas, (1998), "Aquinas, Thomas", In M. Kelly (Editor-in-Chief)  Encyclopedia of Aesthetics,vol. 1, pp. 76-79, New York: Oxford University  Press.

24. Steinberg, Charles Side, (1941), "The Aesthetics of St. Thomas Aquinas" in The  Philosophical Review, 50 (5), 483-497.

25. Tatarkiewicz, Wladyslaw, (1999), History of Aesthetics, v.2, C. Barrett (Ed.), Bristol: Thommes  Press.