فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز (JRT) - شماره جاری