نویسنده = کاکایی، قاسم
تعداد مقالات: 17
1. هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر

دوره 18، شماره 67، تابستان 1397، صفحه 71-92

10.22099/jrt.2018.4908

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور؛ قاسم کاکایی


6. بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 12، شماره 44، پاییز 1391، صفحه 131-146

10.22099/jrt.2013.1156

قاسم کاکایی؛ نجمه بی تعب


7. بررسی تطبیقی نظریه ی تشکیک ملاصدرا و نظریه ی تمثیل آکوییناس

دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 127-156

10.22099/jrt.2013.1179

قاسم کاکایی؛ منصوره رحمانی


9. الاهیات عرفانی از دیدگاه علاء الدوله سمنانی و بوناونتوره

دوره 9، شماره 31، تابستان 1388، صفحه 79-98

10.22099/jrt.2013.1251

قاسم کاکایی؛ حمید محمودیان


10. مسأله وجه مشترک در عرفان

دوره 4، شماره 11، تابستان 1383، صفحه 45-60

قاسم کاکایی؛ علی موحدیان عطار


11. شیخ علاء الدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود

دوره 4، شماره 10، بهار 1383، صفحه 97-122

قاسم کاکایی


12. وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380، صفحه 79-112

قاسم کاکایی


14. کاوشی در باب مشرب فکری ابن ‌عربی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1379، صفحه 115-140

قاسم کاکایی


15. درآمدی بر تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود و شبهه شناسی آن

دوره 1، شماره 3، تابستان 1379، صفحه 83-123

قاسم کاکایی


16. مقامات العارفین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 83-144

غیاث الدین منصور دشتکی؛ قاسم کاکایی


17. نظریه وحدت وجود و برهانی بودن آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378، صفحه 55-77

قاسم کاکایی