نویسنده = دباغ، سروش
تعداد مقالات: 6
1. واقعگرایی و ضد واقعگرایی و موضع اخلاقی کانت

دوره 12، شماره 42، بهار 1391، صفحه 37-56

10.22099/jrt.2013.1169

سروش دباغ؛ ابوالفضل صبرآمیز


3. ویتگنشتاین و نگریستن از وجه ابدی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1388، صفحه 29-42

10.22099/jrt.2013.1242

سروش دباغ؛ مرتضی عابدینی فرد


4. واقع گرایی مستلزم عام گرایی است

دوره 9، شماره 30، بهار 1388، صفحه 137-146

10.22099/jrt.2013.1261

سروش دباغ


5. خاص گرایی، کل گرایی و جزء گرایی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1387، صفحه 133-146

10.22099/jrt.2013.1275

سروش دباغ