نویسنده = حسینی شاهرودی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دلایل وجودشناختی الاهیات سلبی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1391، صفحه 27-54

10.22099/jrt.2013.1161

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


2. وحدت جهان

دوره 9، شماره 31، تابستان 1388، صفحه 1-30

10.22099/jrt.2013.1248

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخّار نوغانی


3. اینهمانی شخصی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1387، صفحه 21-40

10.22099/jrt.2013.1263

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخار نوغانی